Ujawnienia związane z rozporządzeniem 2019/2088 – SFDR

Informacje udostępniane przez spółkę Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

jako zewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną

Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna w wykonaniu wymogów wynikających z

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.  


Rozdział I – Wprowadzenie.

Rozporządzenie SFDR wprowadza w ramach Unii Europejskiej jednolite wymogi dla produktów finansowych oraz uczestników rynku finansowego dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności informacji o strategiach przyjętych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności a dotyczących wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Definicje:
1)ASI” – oznacza Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Tczewie (KRS: 0000740699);

2)czynniki zrównoważonego rozwoju” – oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu;

3)główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych” – oznaczają skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu i do których odnosi się art. 4 i 7 Rozporządzenia SFDR;

4)Rozporządzenie SFDR” – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych;

5)ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” – oznaczają sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwalifikowana jest, jako uczestnik rynku finansowego, a ASI stanowi produkt finansowy.

Rozdział II – Informacja w zakresie strategii dotyczącej ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju).

Rozporządzenie SFDR wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej informacji na temat przyjętego podejścia do przyjęcia strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W związku z powyższym Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jako że nie przewiduje wystąpienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym.

Podkreślenia wymaga, że ASI realizuje inwestycje finansowane przy współudziale środków unijnych, zaś sam proces udzielania takiego wsparcia z środków publicznych uwzględnia istotne ograniczenia wynikające z przepisów prawa, lub zasad działania programów udostępniających takie środki.

Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyłącza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.

Rozdział III – Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 4 ust. 1 oraz 7 ust. 2 Rozporządzenia SFDR).

Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (w tym nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków tych decyzji) .

Powyższe podyktowane jest przede wszystkim faktem, iż decyzje inwestycyjne podejmowane przez Aligo Alfa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w jej ocenie, mają pozytywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju oraz nie przyczyniają się do powstania negatywnych skutków ani nie mają z nimi bezpośredniego związku.

Wynika to również z charakteru prowadzonej działalności i oferowanego produktu, jakim jest ASI. Działalność ASI wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe (udziały i akcje spółek kapitałowych) podmiotów nienotowanych na giełdzie, w ramach, których to podmiotów ASI nie podejmuje się aktywnego zarządzania (inwestowanie pasywne). W związku, z czym możliwość wypływania ASI na ww. podmiot jest znacznie ograniczona.

Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyklucza zmiany zaprezentowanego powyżej podejścia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, szczególnie w perspektywie średnio- lub długoterminowej, w przypadku gdyby podjęto decyzję o dalszym pozyskiwaniu środków na realizację przez ASI inwestycji.

Rozdział IV – Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR).

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR uczestnicy rynku finansowego ujmują w swoich politykach wynagrodzeń informacje o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że nie jest podmiotem zobowiązanym do przyjęcia polityki wynagrodzeń, wobec czego realizacja ww. obowiązku uwzględniona została w ramach przyjętych uchwałą Zarządu Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reguł uwzględnienia aspektów zrównoważonego rozwoju w zasadach wynagradzania. Celem przyjętych reguł, o których mowa powyżej jest doprowadzenie, aby struktura wynagrodzenia nie zachęcała do podejmowania nadmiernego ryzyka w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i była powiązana z wynikami skorygowanymi o te ryzyka. Powyższy cel realizowany będzie poprzez uwzględnianie w indywidualnych celach przyjmowanych dla danego pracownika/zleceniobiorcy/ współpracownika ww. kwestii tj. kwestii kreowania indywidualnych celów w taki sposób a nie zachęcały one do podejmowania ryzyka w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz odpowiednią struktur podziału wynagrodzenia (pomiędzy część stałą wynagrodzenia i część zmienną).

Rozdział V – Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 6 ust. 1 Rozporządzenia SFDR).

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR Uczestnicy rynku finansowego włączają do informacji ujawnianych przed zawarciem umowy opis następujących elementów:

  1. sposobów, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych przez nich decyzjach inwestycyjnych; oraz
  2. wyników oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych, które udostępniają.

W przypadku, gdy uczestnicy rynku finansowego uznają, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są nieznaczące, opis elementów, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmuje jasne i zwięzłe wyjaśnienie przyczyn uznania tych ryzyk za nieznaczące.

Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie ujawniać każdemu inwestorowi przed przystąpieniem do ASI informacje w opisanych powyżej kwestiach. 

Rozdział VI – Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mające na celu zrównoważone inwestycje

Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty) albo mających na celu zrównoważone inwestycje.

Rozdział VII – Informacje dodatkowe

  1. Aligo Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, aby wszelkie informacje publikowane zgodnie z art. 3, 5 lub 10 Rozporządzenia SFDR były na bieżąco aktualizowane, zaś w przypadku, gdy takie informacje ulegną zmianie, publikuje stosowne aktualizacje na tej samej stronie internatowej wraz z zrozumiałem wyjaśnieniem takich zmian (art. 12 Rozporządzenia SFDR).
  2. Oświadczenie zgodne z art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088:

Inwestycje w ramach produktu finansowego, jakim jest ASI nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.